O Projekcie

Rozmiar czcionki

O Projekcie

 

 

PROJEKT  „TWOJA FIRMA – WSPOMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYCH
W WOJEWÓWDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM”

 

 

Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0090/16-00,

 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej

 

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., 
w partnerstwie ze Świętokrzyskim Towarzystwem Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”,

w okresie od 01.09.2016r. do 31.05.2018r

Skierowany jest do osób, które ukończyły 30 rok życia zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, tj.:

o    osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, z uwzględnieniem osób znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób po 50 r. życia, długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych,

o    osób niepełnosprawnych,

o    osób z terenów wiejskich,

o    osób odchodzące z rolnictwa zarejestrowanych, jako bezrobotne oraz członków ich rodzin zarejestrowanych, jako bezrobotnych, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU OTRZYMAJĄ

wsparcie finansowe w kwocie 39000 złotych.

 

w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności (24000 złotych) oraz wsparcie pomostowe (1500 złotych miesięcznie), wypłacane przez 10 kolejnych miesięcy po rozpoczęciu działalności.

Gwarantujemy także doradztwo indywidualne i szkolenia z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, zasad przygotowania biznes planów, podstaw księgowości 
w mikroprzedsiębiorstwie oraz zasad prowadzenia biznesu internetowego

  


 

 

PROJEKT:  TWOJA FIRMA-WSPOMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz budowa postaw kreatywnych zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy wśród 90(46Ki 44M), które w dniu rozpoczęcia udziału w proj. mają ukończony 29 rż.,znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy-bezrobotni, poszukujący pracy, nieaktywni zawodowo, niepełnosprawni, zamieszkujący tereny wiejskie, odchodzący z rolnictwa zamieszkali w woj. świętokrzyskim poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej t.j. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

WSKAŹNIKI REZULTATU

-Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej-80

-Liczba osób, które podniosły wiedzę z zakresu przedsiębiorczości o min 45%-44K-46M

WSKAŹNIKI PRODUKTU

·         Liczba osób po 29rż pozostających bez pracy w szczególnej sytuacji na rynku pracy objętych szkoleniami
i doradztwem z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  46 K I 44M –ŁACZNIE 90

·         Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie-75 osób

·         Liczba osób, które otrzymały wsparcie finansowe pomostowe w okresie 10 m-cy od zarejestrowania działalności gospodarczej -75 osób

·         Liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie objętych wsparciem w ramach projektu-36 osób

·         Liczba UP z niepełnosprawnościami, którzy ukończyli szkolenia i doradztwo-13 osób

·         Liczba osób pozostających bez pracy z niepełnosprawnościami, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie-9 osób

·         Liczba UP odchodzących z rolnictwa , którzy ukończyli szkolenia i doradztwo- 18osób

·         -Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie- 15 osób

 

Działania w projekcie: wsparcie szkoleniowo-doradcze ( doradztwo indywidualne Mój biznesplan- dla 1UP/5godzin; szkolenia modułowe na 1 grupę 30 godzin lekcyjnych: Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej , Podstawy księgowości w mikroprzedsiębiorstwie, Jak prowadzić biznes internetowy, Jak przygotować skuteczny biznes plan-dla 90 osób, doradztwo indywidualno-prawno-finansowe dla osób, które otrzymały dotację).

 

 Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej
w wysokości do 24000 tys. zł -dla 75(KiM).

  • Wsparcie pomostowe wypłacane przez 10 m-cy od dnia podpisania umowy na udzielenie wsparcia,
    w kwocie 1500 zł
  • Wsparcie indywidualne doradcze dla 75 (KiM), które otrzymały bezzwrotne środki finansowe na prowadzenia działalności gospodarczej-w ilości 4godz./os.

Okres realizacji 01.IX.2016 do 31.V.2018r.Kwota dofinansowania 3477548,89 zł; wkład własny:88992,11 zł

 

BIURO PROJEKTU: WSBiP ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Św., blok C pokój nr 3