Rekrutacja

Rozmiar czcionki

UWAGA

POSIADAMY JESZCZE OSTATNIE WOLNE MIEJCA NA DRUGI NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Rekrutacja została przedłużona

do piątku 3 lutego 2017 roku.

 

Dokumenty można składać

w siedzibie WSBiP na ulicy Akademickiej 12 w biurze projektu blok C  pokój nr 3.

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Oprócz wymogu złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych, jednym z warunków rekrutacji jest także odbycie testu psychologicznego badającego predyspozycje do prowadzenia Działalności Gospodarczej.

Psycholog przeprowadzający testy kompetencyjne Kandydatów do drugiej edycji Projektu będzie dostępny

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00

 


Lista z wynikami oceny BP


UWAGA

 

Informujemy, że oprócz wymogu złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych, jednym z warunków rekrutacji jest także odbycie testu psychologicznego badającego predyspozycje do prowadzenia Działalności Gospodarczej.

Psycholog przeprowadzający testy kompetencyjne Kandydatów do II edycji Projektu będzie dostępny w okresie rekrutacji tj. 9-27.I.2017r.:

od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00


UWAGA

Rekrutacja Uczestników Projektu w ramach II naboru odbywać się będzie

w dniach 9 – 27 stycznia 2017 roku w godz. 8.00 – 16.00

w siedzibie WSBiP na ulicy Akademickiej 12 w biurze projektu blok C pokój nr 3.

Dokumenty związane z rekrutacją Uczestników Projektu dostępne są w zakładce

DOKUMENTY DO POBRANIA


Wyniki rekrutacji I nabór


UWAGA

Informujemy, że psycholog przeprowadzający testy kompetencyjne Kandydatów do Projektu będzie dostępny w okresie rekrutacji:

- w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 – 16.00

- w środy w godz. 8.00 – 13.00

za wyjątkiem czwartku 27 października 2016r.

Osoby chcące odbyć test w dniu składania dokumentów
 prosimy o zgłaszanie się w dniach
14,17,18,19,20,21,24,25,26 i 28 października 2016r
w wyżej wymienionych godzinach.


Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie

w dniach 14 – 28 października 2016 roku w godz. 8.00 – 16.00

w siedzibie WSBiP na ulicy Akademickiej 12 w biurze projektu blok C pokój nr 3.

Dokumenty związane z rekrutacją Uczestników Projektu dostępne są w zakładce

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Osoby chętne do udziału w projektu powinny złożyć:

  • formularz rekrutacyjny (stanowiący załącznik nr 1),
  • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o byciu osobą bezrobotną i posiadanym profilu pomocy (I lub II) lub stanowiące załącznik nr 3)

 

Kandydaci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności składają dodatkowo:

 

  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydaną przez Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności lub Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

Kandydaci odchodzące z rolnictwa i członkowie rodzin osoby posiadającej gospodarstwo rolne składają dodatkowo:

  • aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

Osoby nie posiadające drukarek kolorowych winny korzystać z dokumentów w wersji mono

Każdy kandydat zobowiązany jest wypełnić test kompetencyjny badający wzory zachowań w przyszłych sytuacjach zawodowych-predyspozycje do Działalności Gospodarczej, przeprowadzony przez psychologa.

W związku z tym w miarę możliwości prosimy o składanie dokumentów osobiście, celem odbycia testu w dniu składania dokumentów.

Kandydaci którzy nie przystąpią do testu zostają wykluczeni z postępowania rekrutacyjnego.

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych

O zakwalifikowaniu sie do uczestnictwa w projekcie będzie decydować liczba otrzymanych punktów za odpowiedzi na znajdujące się w formularzu rekrutacyjnym oraz pozytywny wyniku testu kompetencji przeprowadzonego przez psychologa.

Informacja o wynikach oceny Formularza rekrutacyjnego zostanie przekazana Kandydatom listownie w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.


 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości informuje, że termin rekrutacji Uczestników Projektu

„Twoja firma-wspomagamy przedsiębiorczych w województwie świętokrzyskim”

nr RPSW.10.04.01-26-0090/16-00, z przyczyn formalnych został przesunięty i odbywać się będzie

w dniach 14 – 28 października 2016 roku w godz. 8.00 – 16.00

w siedzibie WSBiP na ulicy Akademickiej 12 w biurze projektu blok C  pokój nr 3.

Informacje o warunkach rekrutacji wraz z formularzami rekrutacyjnymi będą dostępne

od 29 września 2016r. na stronie projektu

twojafirma.wsbip.edu.p.